Klantenbeoordeling 8.2/10

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

De volgende begrippen hebben de betekenis als hierna vermeld:
“iBrains”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid iBrains gevestigd te Eindhoven;
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden en de eventuele gewijzigde versies daarvan zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
“Opdrachtgever”: de opdrachtgever van iBrains;
“Opdracht”: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en iBrains met betrekking tot het verrichten van diensten door iBrains ten behoeve van Opdrachtgever;
“Website”: de Internet website van iBrains met het adres www.fx.nl, alsmede de pagina’s op het Internet van andere informatieaanbieders die door iBrains worden aangeleverd;
“Diensten”: de door iBrains te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Opdracht

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten, Diensten en overige werkzaamheden en overeenkomsten, van welke aard ook, door of met iBrains.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover iBrains zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding of Opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever binden iBrains niet, behalve indien en voor zover iBrains de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 4. iBrains is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Indien deze wijziging tevens betrekking heeft op een bestaande Opdracht, zal iBrains Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte zal stellen. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van een dergelijke mededeling schriftelijk aan iBrains laat weten dat zij de voorgestelde wijziging afwijst, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, die alsdan op de bestaande Opdracht(en) van toepassing zullen zijn

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van iBrains zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is vermeld.
 2. Een Opdracht is voor iBrains eerst bindend, nadat iBrains een door Opdrachtgever rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de Opdracht heeft ontvangen.
 3. Opdrachtgever kan zich slechts beroepen op wijziging of annulering van een Opdracht, indien en voor zover iBrains schriftelijk heeft toegestemd in wijziging of annulering

Artikel 4. Uitvoering van de Opdracht

 1. De Opdracht zal worden uitgevoerd binnen de met Opdrachtgever overeengekomen vermelde termijn. Deze termijn is nimmer fataal, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging door iBrains is ontvangen, dan wel iBrains de mondelinge of schriftelijke opdracht schriftelijk heeft bevestigd en zij alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en dergelijke van Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling is ontvangen.
 3. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de tussen haar en iBrains gekozen wijze van communicatie en datatransmissie en de daaruit voortvloeiende fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht. Partijen komen overeen dat communicatie via e-mail rechtsgeldig is en dat berichten met de wederpartij als afzender behoudens tegenbewijs geacht wordt ook van de wederpartij afkomstig te zijn.
 4. De Opdracht omvat slechts datgene wat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Wijzigingen, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens Opdrachtgever aangebracht, worden extra in rekening gebracht.
 5. Opdrachtgever verschaft iBrains alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige aflevering van het door iBrains, in het kader van de Opdracht, te verwerken materiaal. Levering hiervan geschiedt franco en voor risico van Opdrachtgever aan het vestigingsadres van iBrains. Opdrachtgever verschaft iBrains tijdig alle inlichtingen en gegevens, welke nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de aangeleverde gegevens juist en volledig zijn. Opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden, die iBrains bij de uitvoering van de Opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en bij goedkeuring desgewenst waarmerken

Artikel 5. Diensten van derden

 1. iBrains is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Opdracht, derden in te schakelen bij de uitvoering van de Opdracht.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede van toepassing op de levering van diensten en producten die iBrains van een derde heeft betrokken.
 3. iBrains kan met betrekking tot de levering van diensten door derden, de door deze derde gehanteerde algemene voorwaarden (mede) van toepassing verklaren. In dat geval stelt iBrains op verzoek van Opdrachtgever de door deze derde gehanteerde algemene voorwaarden ter beschikking.
 4. Aanwijzingen en/of opdrachten die zonder schriftelijke toestemming van iBrains door Opdrachtgever rechtstreeks aan een ingeschakelde derde zijn verstrekt, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever en binden iBrains niet.

Artikel 6. Tarieven

 1. Op de Opdrachten zijn van toepassing de tarieven zoals van tijd tot tijd vermeld in de tarievenlijst van iBrains of zoals overeengekomen in de Opdracht.
 2. Alle tarieven luiden, tenzij anders vermeld, in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege.
 3. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van gebruikelijke prijsindexcijfers.
 4. De hoogte van de tarieven is gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het verstrekken van de Opdracht gelden. Indien deze omstandigheden zich nadien wijzigen, is iBrains gerechtigd, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, om de overeengekomen tarieven te wijzigen. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met een voorgestelde tariefswijziging, dient Opdrachtgever deze binnen veertien dagen na ontvangst van de daartoe strekkende mededeling van iBrains schriftelijk af te wijzen. Bij gebreke van een dergelijke afwijzing wordt Opdrachtgever geacht de wijziging te hebben aanvaard.
 5. Ten aanzien van tarieven die zijn gebaseerd op variabele gegevens, zoals bijvoorbeeld aantallen kliks en informatieaanvragen, geldt dat de metingen van deze gegevens uitsluitend door iBrains geschiedt en dat deze metingen bindend zijn voor Opdrachtgever.

Artikel 7. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming van iBrains is verrekening van schulden door Opdrachtgever niet toegestaan.
 3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur van iBrains betwist, ontslaat dat Opdrachtgever niet van haar verplichting tot betaling van het volledige factuurbedrag.
 4. Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door iBrains gemaakte incassokosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
 5. Indien op de vijftiende dag na factuurdatum door iBrains geen volledige betaling is ontvangen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij vanaf die dag anderhalf procent (1,5%) rente per maand over het gehele factuurbedrag verschuldigd.
 6. iBrains is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen en/of te verlangen dat Opdrachtgever binnen een door iBrains te bepalen termijn en op de wijze zoals door iBrains zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor de nakoming van haar verdere betalingsverplichting. Zolang de gevraagde vooruitbetaling niet is geschied of de gevraagde zekerheid niet is gesteld, is iBrains niet tot (verdere) uitvoering van de Opdracht verplicht.
 7. Indien Opdrachtgever met enige betaling in gebreke is – ook al is dit ingevolge een andere overeenkomst – dan worden alle door haar aan iBrains te betalen bedragen direct volledig opeisbaar en kan iBrains onmiddellijk betaling daarvan vorderen. iBrains kan in dat geval de uitvoering van de Opdracht opschorten totdat, binnen een door haar te stellen termijn, betaald is wat ingevolge bovenstaande opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is iBrains gerechtigd alle opdrachten van Opdrachtgever te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
 8. Indien binnen zestig (60) dagen na factuurdatum geen volledige betaling is ontvangen, is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ten bedrage van vijftien procent (15%) van het factuurbedrag, met een minimum van EUR 250,–.
 9. Een eventueel door iBrains verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door iBrains worden ingetrokken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. iBrains is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever en/of derden mochten lijden, ten gevolge van enige tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht door iBrains of de door haar ingeschakelde derden.
 2. iBrains is in het bijzonder niet aansprakelijk voor typefouten, verschrijvingen, spellingsfouten, et cetera, in de door haar gepubliceerde teksten of afbeeldingen, ongeacht of deze fouten aan haar of de door haar ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend.
 3. De aansprakelijkheid van iBrains voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van door Opdrachtgever aan haar ter beschikking gestelde informatie is beperkt tot de vergoeding van de aanschafwaarde van de eventuele dragers waarop de informatie is vastgelegd. In geen geval is iBrains jegens Opdrachtgever of derden aansprakelijk voor het verloren gaan van gegevens.
 4. Onverminderd de vorige leden, is de aansprakelijkheid van iBrains jegens Opdrachtgever ter zake van het toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van de Opdracht, of voor enigerlei andere schade te lijden door Opdrachtgever of derden in verband met de uitvoering van de Opdracht, onder alle omstandigheden en te allen tijde beperkt tot het bedrag exclusief BTW van de vergoeding die Opdrachtgever op grond van de betreffende Opdracht aan iBrains heeft betaald.
 5. iBrains is voorts in geen geval aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derden voor gevolgschade of indirecte schade in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten, misgelopen opdrachten of gemiste besparingen.
 6. De verantwoordelijkheid voor de website van Opdrachtgever en voor alle door Opdrachtgever aan (potentiele) klanten verstrekte informatie berust uitsluitend bij Opdrachtgever, die iBrains vrijwaart van eventuele aanspraken van derden. Opdrachtgever stelt iBrains voorts volledig schadeloos voor alle schade, aanspraken en vorderingen van derden, die verband houden met door Opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 9. Intellectuele Eigendom

 1. Opdrachtgever garandeert iBrains dat zij gerechtigd is de Opdracht aan iBrains te verstrekken, in het bijzonder het door iBrains verlenen van de Diensten, en dat de uitvoering van de Opdracht door iBrains op geen enkele wijze inbreuk zal vormen op enigerlei rechten van intellectuele eigendom van derden.
 2. Opdrachtgever garandeert in het bijzonder dat zij gerechtigd is de merken, handelsnamen, logo’s en alle andere door haar aan iBrains voor de uitvoering van de Opdracht ter beschikking gestelde informatie, zoals bedrijfspresentaties, foto’s, grafieken, et cetera, door iBrains te laten gebruiken en openbaar te maken en te verveelvoudigen, op de wijze zoals in de Opdracht bepaald. Dit gebruik omvat in elk geval de Website met inbegrip van pagina’s op websites van derden waar de content van iBrains geheel of ten dele wordt doorgeplaatst.
 3. Opdrachtgever zal iBrains vrijwaren en schadeloos stellen voor alle kosten, schaden en interesten welke ten laste van iBrains mochten komen, met inbegrip van de volledige advocatenkosten, als gevolg van aanspraken van derden tegen iBrains ter zake van (vermeende) schending van rechten van intellectuele eigendom, waaronder bijvoorbeeld doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten en databankrechten, in het kader van de uitvoering van de Opdracht.
 4. In geval van een (dreigende) aanspraak van een derde wegens een (vermeende) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom is iBrains gerechtigd de uitvoering van de Opdracht, zonder tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever gehouden te zijn, terstond op te schorten of te staken. iBrains zal van een schriftelijk aan haar gemelde aanspraak van een derde zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Opdrachtgever, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om iBrains – ongeacht een dergelijke mededeling – te vrijwaren en schadeloos te stellen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, berusten de wereldwijde rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, ten aanzien van alle werken die iBrains krachtens de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigt, uitsluitend en volledig bij iBrains. Een door iBrains aan Opdrachtgever verstrekt gebruiksrecht ten aanzien van dergelijke werken zal te allen tijde beperkt zijn tot de wijze van gebruik als vastgelegd in de Opdracht, zal voorts niet-overdraagbaar zijn en zonder het recht om sublicenties te verlenen, en eindigt op het moment dat de Opdracht eindigt.
 6. Ieder gebruiksrecht dat aan Opdrachtgever wordt verleend, is onder de voorwaarde dat alle betalingen, uit welke hoofde dan ook, tijdig door Opdrachtgever aan iBrains worden verricht. Indien een overdracht van rechten is overeengekomen, geldt daarvoor de opschortende voorwaarde dat alle daarvoor verschuldigde betalingen door Opdrachtgever aan iBrains zijn voldaan.
 7. iBrains is gerechtigd tijdens de duur van de Opdracht de (merk)naam van Opdrachtgever c.q. haar product(merk)namen te gebruiken in het kader van de promotie van de Website en de andere diensten van iBrains

Artikel 10. Overmacht

 1. In geval iBrains door overmacht wordt verhinderd de Opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om de uitvoering van de Opdracht voor de duur van de overmacht situatie op te schorten. Als de overmacht situatie tenminste drie maanden heeft geduurd, is iBrains gerechtigd om de Opdracht geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan: werkstaking, bedrijfsstoornissen, computerstoringen, storingen in telecommunicatienetwerken of storingen in de energievoorziening, hetzij bij iBrains, hetzij bij haar toeleveranciers en de door iBrains voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
 3. Voor zover de Diensten (mede) omvatten het publiceren van gegevens via de Website, verklaart Opdrachtgever zich er mee bekend en akkoord dat de beschikbaarheid van die gegevens voor het publiek afhankelijk is van systemen waarvan het functioneren buiten de invloedssfeer van iBrains ligt, zoals Internet verbindingen, netwerk servers, et cetera. Indien de Website op enig moment niet beschikbaar is, zal behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs geen sprake zijn van een aan iBrains toe te rekenen tekortkoming

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. Na het verstrijken van de looptijd, zoals vastgelegd in de Opdracht, eindigt de Opdracht van rechtswege, tenzij sprake is van een periodieke overeenkomst als bedoeld in artikel 12 of anderszins opzegging is overeengekomen.
 2. In geval Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor haar mocht voortvloeien uit de Opdracht, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of staking van het bedrijf van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is iBrains gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de Opdracht op te schorten of de Opdracht geheel of ten dele te ontbinden, naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 3. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht de schade, die iBrains door een voortijdige beëindiging van de Opdracht als in het vorige lid bedoeld lijdt, te vergoeden. Deze schade omvat tenminste het bedrag van de maandelijkse vergoeding die Opdrachtgever in de direct voorafgaande maand aan iBrains was verschuldigd, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de overeenkomst bij geldige opzegging zou hebben voortgeduurd

Artikel 12. Periodieke overeenkomsten

 1. Een Opdracht die bestaat uit het leveren van diensten gedurende een bepaalde vooraf overeengekomen duur wordt telkens aangegaan voor een periode van twaalf maanden (tenzij anders overeengekomen) en wordt telkens na afloop van die duur automatisch voortgezet voor een zelfde periode, behoudens schriftelijke opzegging bij aangetekende brief door Opdrachtgever tegen het einde van de lopende contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
 2. Indien partijen een proefperiode overeenkomen, worden partijen in geval van stilzwijgende verlenging geacht een overeenkomst voor twaalf maanden te zijn aangegaan, waarop het bepaalde in het vorige lid van toepassing is.
 3. iBrains is te allen tijde gerechtigd om te besluiten een bepaald product of dienst niet meer aan te bieden en de levering daarvan met onmiddellijke ingang te staken. In dat geval heeft Opdrachtgever aanspraak op pro rata restitutie van het door haar vooruit betaalde gelden.
 4. In geval van een aanpassing of wijziging van de bestaande producten of diensten van iBrains heeft Opdrachtgever geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie van vooruit betaalde periodieke vergoedingen.

Artikel 13. Presentaties

 1. In geval van toezending van advertentie- en bedrijfspresentatiemateriaal door Opdrachtgever aan iBrains blijft het risico voor dat materiaal, zowel tijdens het transport als tijdens de verwerking door iBrains en derden, voor rekening van Opdrachtgever. iBrains is behoudens gevallen van opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging daarvan, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.
 2. iBrains is te allen tijde gerechtigd om de plaatsing van presentaties, advertenties of andere informatie afkomstig van Opdrachtgever te weigeren. Plaatsing van een advertentie of enige andere van Opdrachtgever afkomstige informatie, hetzij op de Website, hetzij elders, impliceert niet dat iBrains de advertentie of die andere informatie goedkeurt of onderschrijft. Het staat iBrains vrij om de publicatie op te schorten of te staken, zonder daardoor jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn, in geval iBrains aanwijzingen heeft dat de advertentie of andere informatie in strijd is met de wet, andere bindende voorschriften of de Nederlandse Reclame Code, dan wel onrechtmatig is en/of in strijd met rechten van derden.
 3. Opdrachtgever staat er jegens iBrains voor in dat alle informatie die Opdrachtgever aan iBrains verstrekt voor publicatie op de Website of elders juist en volledig is, niet verouderd is, niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, niet aanzet tot strafbare feiten en niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Opdrachtgever vrijwaart iBrains van alle aanspraken van derden, alsmede van alle eventuele van overheidswege opgelegde sancties, in verband met een al dan niet vermeende schending door Opdrachtgever van de hiervoor afgegeven garanties, en Opdrachtgever zal iBrains ter zake volledig schadeloosstellen, met inbegrip van de volledige advocatenkosten.
 4. Voor al het door Opdrachtgever aan iBrains aangeleverde publicatiemateriaal geldt, dat Opdrachtgever iBrains onherroepelijke toestemming verleent voor plaatsing op de Website (met inbegrip van door iBrains aangeleverde pagina’s op website van derden). iBrains behoudt na beëindiging van de Opdracht een onbeperkt gebruiksrecht om niet voor publicatie op de Website van al het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal, met dien verstande dat de verplichting van Opdrachtgever bedoeld in het derde lid alsdan is komen te vervallen

Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens berust, ten aanzien van de gegevens die in het kader van de uitvoering van de Opdracht worden gegenereerd, uitsluitend bij Opdrachtgever, die iBrains ter zake zal vrijwaren van aanspraken van derden. Voor zover iBrains persoonsgegevens van (potentiele) klanten van Opdrachtgever verkrijgt, zal zij deze uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de Opdracht en deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daarvoor door de (potentiele) klant toestemming wordt verleend.
 2. Het staat iBrains vrij om met behulp van geanonimiseerde gegevens van bezoekers van de Website statistieken op te stellen en deze voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. iBrains en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens omtrent de andere partij, waarvan zij uit hoofde van de Opdracht en de uitvoering daarvan kennisnemen.
 2. In geval van een geschil tussen iBrains en Opdrachtgever in het kader van een (eind)afrekening over de juistheid van de aan de administratie van iBrains ontleende gegevens, geldt deze administratie behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever tussen partijen als volledig bewijs.
 3. iBrains is gerechtigd om alle rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdracht zonder medewerking van Opdrachtgever over te dragen aan een andere aan haar gelieerde rechtspersoon.
 4. Op deze Algemene Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen iBrains en Opdrachtgever, alsmede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen iBrains en Opdrachtgever, waaronder begrepen geschillen omtrent uitleg van deze Algemene Voorwaarden, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

040 311 60 22

Nu bereikbaar tot 21:00.
Bel direct